Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT
We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Bodour neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

CONTACTGEGEVENS
Het mailadres van Bodour is [email protected]. Voor Privacy gerelateerde zaken kunt u mailen. Voor urgente zaken kunt u bellen, smsen of whatsappen naar 0031-6-49157602. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.

VERWERKING GEGEVENS
Bodour verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij het plaatsen van een order vragen we u om uw naam, e-mail en telefoonnummer zodat we contact met u op kunnen nemen over uw bestelling. Het formulier dat we hier voor gebruiken is e-mail based en mailt uw bestelling naar de betrokken medewerkers door. Onze website slaat uw gegevens niet op en maakt ook geen gebruik van profilering of tracking. Uitzondering hierop is het gebruik van geanonimiseerde Google anaytics cookies; lees hierover in ons cookie beleid. Voor het verwerken van uw bestelling slaan we uw naam, e-mail, bezorgadres en order op. Deze worden alleen actief gedeeld met onze vervoerder die uw bestelde producten bij u aflevert. Er vinden geen betalingen plaats via onze website en we slaan hierover dus ook geen informatie op. We gebruiken uw verstrekte gegevens niet voor marketing. Bodour verkoopt uw gegevens niet aan derden.

DOEL VAN OPSLAG
Bodour verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
o Om goederen en diensten bij u af te leveren
o Het afhandelen van uw betaling
Bodour verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

RECHTMATIGE GRONDSLAG VOOR GEBRUIK
Bodour slaat uw gegevens op volgens de volgende volgens de wet gedefinieerde grondslagen:
o Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
o Het gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan de wet
o Het gebruik is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bodour en die belangen wegen zwaarder dan de privacy belangen van de betrokkene

BASIS VAN DE VERWERKING
Wij verwerken uw gegevens om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken als we daar zelf een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Dit mogen wij alleen doen als we kunnen aantonen dat ons belang om uw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bodour en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bodour wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Bodour verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bodour blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

EXTERNE LINKS
Bodour heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van Bodour daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Bodour is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

BEWAREN VAN GEGEVENS
Bodour bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Bodour neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

VERSIE
Deze pagina is aangepast op 4 Januari 2021